Adatvédelmi tájékoztató az oldal használói számára, cookie tájékoztató

A https://hu-maths-in.hu/ üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban:  Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok  védelme érdekében megtett szervezési intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos  jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. 

Az adatkezelő 

adatkezelő megnevezése: HU-MATHS-IN  

adatkezelő székhelye és postacíme: 9026 Győr, Egyetem tér 1. 

adatkezelő képviseletére jogosult személy: dr. Horváth Zoltán elnök  

adatkezelő elektronikus postacíme: president@hu-maths-in.hu 

adatkezelő telefonszáma: +36 96 503 400 

A portálokkal összefüggésben folytatott valamennyi adatkezelés tekintetében a HU-MATHSIN  az adatkezelő. A HU-MATHS-IN elkötelezett a személyes adatok védelme mellett; jelen  tájékoztató ennek jegyében foglalja össze az adatgyűjtés és –feldolgozás módjára, az  adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok gyakorlására vonatkozó információkat. A tájékoztató  időről időre felülvizsgálatra kerül, a HU-MATHS-IN a módosítás tényét a módosított  rendelkezések megjelölésével a www.hu-maths-in.hu portálon közzéteszi.  

Fogalmak: 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,  rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,  felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel  útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy  bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon  kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,  megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést  eredményezi;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely  egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy  azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a  személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó  bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett  módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online  azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális  vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható 

Alapelvek 

∙ jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;

∙ célhoz kötöttség; 

∙ adattakarékosság; 

∙ pontosság; 

∙ korlátozott tárolhatóság; 

∙ integritás és bizalmas jelleg. 

Kapcsolódó jogszabályok 

∙ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen  adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  (általános adatvédelmi rendelet) 

∙ Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény (a továbbiakban: Info tv.). 

A HU-MATHS-IN által akalmazott cookie-k 

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia.  Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott  személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsássa. 

A regisztrációhoz kötött szolgáltatások, illetve a kapcsolatfelvétel kezdeményezése keretében  – amennyiben az adatkezeléshez előzetes hozzájárulását adja – az alábbi adatok megadására  van szükség:  

∙ az érintett neve; 

∙ elektronikus postafiók címe;  

∙ opcionálisan telefonszáma;  

∙ az általa képviselt szervezet megnevezése, beosztása. 

Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt  eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor.  Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Adatkezelőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik  felettük. 

A cookie-k kapcsán kezelt adatok köre 

A Weboldal megtekintése során az esetlegesen megadott, fent felsorolt adatokon túl, a  Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre  kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes  esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs  rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a  Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az  Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes  adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a  böngészőjében megadott cookie-beállításaival. 

A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes  hozzájárulásával történik. 

Az adatkezelés célja 

A cookie-k a felhasználói élmény javítását szolgálják. A cookie-k használata révén a rendszer  automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról  annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait az Adatkezelő tovább tudja fejleszteni,  optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Adatkezelő a cookie-kat arra is  felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével  összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni  annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát. 

Az Adatkezelő a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel,  azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel.  Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas  az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására. 

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, nem  adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak  ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő. 

Az adatkezelés időtartama 

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy  másik része abban nyújt segítséget az Adatkezelő számára, hogy használatuk révén az  Adatkezelő tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal,  információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő  látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy  kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje  változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a  Felhasználó nem törli.

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok  közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a  keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni. 

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 

Adatait az HU-MATHS-IN illetékes munkatársai ismerhetik meg.  

A HU-MATHS-IN a portálokkal összefüggésben folytatott adatkezelés során az alábbi  adatfeldolgozókat és szolgáltatásokat veszi igénybe: A HU-MATHS-IN a portálok  működésének elemzésére a Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA  94043 USA; www.google.com/contact) Google Analytics szolgáltatását használja. A Google  Analytics cookie-k alkalmazására épül, a cookie-k által generált, felhasználásra vonatkozó  információkat a Goolge saját szervereire továbbítja, ott tárolja és dolgozza fel.  

A portálokon aktív az IP-cím névtelenítése szolgáltatás, így az Európai Unió tagállamaiban  vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő szerződött államokon belül a Google a továbbítás  előtt a felhasználók IP-címét azonosításra alkalmatlanná teszi. Felhasználó a  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout linken található beépülő modul letöltésével és  telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google Analytics begyűjtse és feldolgozza a cookie-k  által a portálok felhasználásával összefüggésben generált adatokat.  

A HU-MATHS-IN hirdetési kampányai támogatására a Google LLC. (1600 Amphitheatre  Parkway Mountain View, CA 94043 USA; www.google.com/contact) Google AdWords  szolgáltatását használja. A Google AdWords biztosítja a Google hirdetési kampányok  követését, eredményességük mérését. A Google AdWords szintén cookie-kat használ  működéséhez, melyek tiltására a cookie-k tiltására vonatkozó általános megjegyzések  irányadóak.  

Az igénybe vett adatfeldolgozók adatkezelési irányelvei az adatfeldolgozók fent megjelölt  elérhetőségein érhetőek el.  

Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek 

Az érintett jogai 

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a HU-MATHS-IN által kezelt személyes  adatai tekintetében 

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen; 

b) a személyes adatok helyesbítését kérje; 

c) a személyes adatok törlését kérje; 

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje; 

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen; 

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben  ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak ; 

g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy  hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az „Adatkezelő” pontban megjelölt  elérhetőségekre küldheti el. A HU-MATHS-IN indokolatlan késedelem nélkül, de általában a  kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott  intézkedésekről. Amennyiben a HU-MATHS-IN nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül,  de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés  elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a HU-MATHS-IN válaszával vagy  intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A HU-MATHS-IN minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek  bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a HU-MATHS-IN tájékoztatást  ad a címzettekről.